Drukarnia SERIKON

Regulamin

SERIO I   KONKRETNIE

Regulamin zamówień Drukarni SERIKON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu określający warunki umów zawieranych z kontrahentami spółki Serikon Grzegorz i Krystian Pałka sp. j. położonej w miejscowości Tulce (63 – 004) przy ul. Sosnowej 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000834357 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2. Niniejszy regulamin obowiązuje jedynie do zamówień składanych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm).

2. Definicje

2.1. Drukarnia –  spółka opisana w pkt. 1.1 niniejszego regulaminu świadcząca usługi na rzecz zamawiającego.

2.2. Zleceniodawca – przedsiębiorca składający zamówienie na usługi świadczone przez Drukarnię

3. Zamówienia

3.1. Składanie zamówień odbywa się według następującej procedury:

3.1.1. Dokonując zamówienia, Zleceniodawca zobowiązany jest do podania w szczególności: nazwy i formy prowadzonej działalności gospodarczej, adresu, numeru ewidencyjnego, organu rejestrującego oraz numeru identyfikacji podatkowej.

3.1.2. Osoba składająca zamówienie, zobowiązana jest do przedstawienia upoważnienia do reprezentacji Zleceniodawcy.

3.1.3. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek podania Drukarni nazwy zamawianego artykułu lub nazwy handlowej lub nazwy dostarczonej próbki.

3.1.4. Składając zamówienie Zleceniodawca zobowiązany jest wskazać sposób i miejsce dostawy. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne wskazane miejsce dostawy.

3.1.5. W przypadku złożenia zamówienia za pomocą e – maila bądź faksu, zlecenie wiąże strony od momentu jego dostarczenia. Za moment dostarczenia uznaje się datę zwrotnego potwierdzenia otrzymania zamówienia wysłane przez uprawnionego pracownika Drukarni.

3.1.6. Drukarnia zastrzega sobie prawo do żądania od Zleceniodawcy przedpłaty za złożone zamówienie, bądź dokonania innego rodzaju zabezpieczeń zapewniających prawidłowe wykonanie zlecenia ze strony Zleceniodawcy.

3.1.7. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy ze złożonego zlecenia, Drukarnia zastrzega sobie prawo do żądania od Zleceniodawcy zwrotu dotychczas poniesionych kosztów, na które składają się w szczególności koszty zużytego surowca, prace projektowe i przygotowawcze związane z drukiem.

3.1.8. Wszelkie zmiany złożonego zamówienia należy przesłać e – mailem, faksem bądź pisemnie najpóźniej w terminie trzech dni od daty złożenia zamówienia.

3.2. Potwierdzenie zamówienia:

3.2.1. Zamówienie złożone przez zleceniodawcę każdorazowo wymaga pisemnego potwierdzenia ze strony Drukarni.

4. Zamówiony towar

4.1. Drukarnia zastrzega sobie prawo do tolerancji w ilości dostarczonego towaru w wysokości +/- 5%, która to nie wymaga akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

5. Dostawa

5.1. Jeżeli Zleceniodawca nie określił w zamówieniu daty dostawy, termin ten zostanie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

5.2. Z momentem przekazania przez Drukarnię towaru przewoźnikowi wszelkie korzyści i ciężary z tym związane, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na przewoźnika.

5.3. W przypadku zastrzeżeń co do dostarczonej przesyłki, Zleceniodawca jest zobowiązany do natychmiastowego wniesienia swoich uwag do listu przewozowego.

5.4. Powyższe uwagi należy także potwierdzić listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i przesłać przewoźnikowi w ciągu trzech dni od terminu dostawy.

5.5. Kopię powyższego pisma należy przesłać Drukarni, w celu określenia ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.

5.6. W przypadku odbioru towaru przez Zleceniodawcę własnymi środkami transportu wszelkie korzyści i ciężary w tym możliwość utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zleceniodawcę w momencie przekazania towaru.

5.7. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kiedy towar nie został dostarczony w terminie z przyczyn od niej niezależnych.

5.8. Drukarnia zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o możliwych opóźnieniach bądź niemożności dostarczenia towaru w umówionym terminie w formie pisemnej, chyba że okoliczności uniemożliwiają zawiadomienie.

5.9. Brak odbioru towaru bądź odmowa przyjęcia przez Zleceniodawcę skutkuje umieszczeniem towaru w magazynie i uprawnia Drukarnię do żądania od Zleceniodawcy zwrotu wszelkich kosztów z tym związanych.

5.10. Zleceniodawca po dostarczeniu towaru zobowiązany jest do jego przechowywania w sposób uniemożliwiający uszkodzenie i zawilgocenie.

6. Warunki płatności

6.1. Cena towaru ustalana jest według oferty przedstawionej i potwierdzonej w przesłanym zwrotnie zamówieniu drogą e-mail.

6.2.Termin płatności umieszczany jest na fakturach wystawianych Zleceniodawcy i jest liczony od momentu jej wystawienia.

6.3. W przypadku przekroczenia terminu płatności wskazanego na fakturach,  Drukarnia zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego uregulowania wszystkich opóźnionych płatności a także do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienia według aktualnej stopy odsetek ustawowych

6.4. Towar dostarczony do Zleceniodawcy należy traktować jako sprzedany, na tej podstawie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty pełnej jego wartości w terminie określonym na fakturze.

7. Reklamacje

7.1. Reklamację należy składać w formie pisemnej zamieszczając dokładny opis niezgodności wskazując na datę jej zauważenia, numer zamówienia oraz dane kontaktowe.

7.2. Na Zleceniodawcy ciąży obowiązek każdorazowego sprawdzenia otrzymanych materiałów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności, różnic bądź nieprawidłowości Zleceniodawca zobowiązany jest do przesłania:

7.2.1. do 5 dni roboczych od momentu dostarczenia towaru w przypadku stwierdzenia widocznych wad, niezgodności co do ilości, jakości lub rodzaju  dostarczonego produktu,

7.2.2. do 10 dni w przypadku wad które można stwierdzić poprzez oględziny, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od terminu dostawy w przypadku stwierdzenia wad, których ujawnienie jest możliwe tylko poprzez przeprowadzenia badań technicznych.

7.3. W celu łatwiejszej identyfikacji towaru podlegającego reklamacji zabrania się usuwania jakichkolwiek oznaczeń towaru

7.4. Towar podlegający reklamacji nie może być przedmiotem obrotu do czasu rozpatrzenia reklamacji.

7.5. W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę braków uprawniających do reklamowania produktu, uwzględniając powyższe wymogi Zleceniodawca ma obowiązek powiadomić o zaistniałym fakcie przedstawiciela Drukarni, a także udostępnić miejsce przechowywania, stosowania i przetwarzania produktu.

7.6. W przypadku uznania reklamacji Drukarnia zobowiązuje się do wymiany towaru na towar wolny od wad lub zwrotu uiszczonych należności.

7.7. Zleceniodawca ma obowiązek przekazania towaru podlegającego reklamacji w stanie nienaruszonym i oryginalnym opakowaniu.

7.8. Zleceniodawca ma obowiązek kontaktu z Drukarnią, celem ustalenia sposobu przesyłki towaru podlegającego reklamacji.

7.9. Drukarnia do druku używa farb aktualnie dostępnych na rynku. Nie odpowiada za ich odporność na światło, ścieralność i trwałość.

7.10. Niewielkie odchylenia w odcieniach kolorów mogące wynikać z jakości dostarczonego podłoża do druku, nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.11. Zleceniodawca po złożeniu zamówienia ma prawo domagać się od Drukarni, informacji odnośnie przewidywanych tolerancji.

8. Prawa autorskie

8.1. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie i w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich.

8.2. Zleceniodawca zobowiązuje się do szczegółowej analizy projektów wykonywanych na jego zlecenie i zgłoszenia w terminie 3 dni od daty jego otrzymania wszelkich zastrzeżeń.

8.3. Drukarnia jest jedynym właścicielem praw autorskich na wszystkie wykonane przez siebie projekty.

8.4. Zrzeczenie się praw autorskich do zamówionego i zapłaconego projektu nastąpi jedynie poprzez zawarcie stosownej umowy między Drukarnią a podmiotem zlecającym wykonanie projektu.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Drukarnia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

9.2. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy strony oddają pod jurysdykcję sądów polskich.

9.3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Powszechny w Poznaniu.

9.4. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue